https://globalinwestycje.pl/wp-content/uploads/2021/12/1blog.jpg
Transport odpadów. BDO.

W ubiegłym tygodniu podczas kontroli lubelskiej Inspekcji Transportu Drogowego ujawniono przewożenie 20 ton odpadów o kodzie 15 01 01, czyli opakowania z papieru i tektury  na podstawie dokumentu, który był wystawiony na innego przewoźnika.

Działania kontrolne prowadzone były wraz z Inspekcją Ochrony Środowiska i Krajową Administracją Skarbową.

Podczas kontroli kierowca zestawu okazał do kontroli potwierdzenie wystawienia karty przekazania odpadu w systemie, jednak dokument ten był wystawiony na innego przewoźnika drogowego. W trakcie dalszych czynności stwierdzono, że kontrolowany przedsiębiorca nie uzyskał wpisu do rejestru BDO na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów.

Przypomnijmy że BDO-  Baza Danych Odpadowych to ogólnokrajowa ewidencja odpadów, która ma wspomóc organy ochrony środowiska w walce z nieprawidłowymi praktykami w zakresie zarządzania odpadami. W założeniu ma się to przyczynić do eliminacji nielegalnego przekazywania śmieci oraz ich niewłaściwej rejestracji.

Każda osoba prowadząca własną działalność gospodarczą i wpisana do Rejestru BDO, od 1 stycznia 2021 roku ma obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji i sprawozdawczości odpadów.

Kontrolę nad rejestrem na danym obszarze sprawują marszałkowie województw. Biorąc pod uwagę charakter prowadzonej działalności, wpisują przedsiębiorców do bazy na ich wniosek lub z urzędu.

Za niedopełnienie obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów grożą wysokie sankcje. Niewpisanie się do rejestru BDO i tym samym nieumieszczanie numeru rejestracyjnego na wymaganych dokumentach  może skutkować karą od 5 tysięcy do 1 miliona złotych.

Obowiązek rejestracji w BDO dotyczy:

  • firm wytwarzających odpady i prowadzących ich ewidencję,
  • firm, które wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie, akumulatory oraz sprzęt elektryczny czy elektroniczny,
  • firm produkujących albo importujących opakowania.

Co istotne za wystawienie karty przekazania odpadów odpowiedzialny jest jego posiadacz bądź wytwórca pierwotny. Jeśli firma jedynie zleca ich transport zewnętrznemu przewoźnikowi, to jest on zobowiązany do posiadania stosownego wpisu w BDO. W przypadku jego braku powyższa kara finansowa zostanie nałożona na podmiot transportujący. Musi liczyć się z nią również sam posiadacz odpadów, ale tylko pod warunkiem, że zlecił ich przewóz, mając świadomość braku stosownych uprawnień.