https://globalinwestycje.pl/wp-content/uploads/2021/12/1blog.jpg
Procedury dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów

Nasza firma od 2017 roku z powodzeniem realizuje przewóz odpadów innych niż niebezpieczne, które zawierają metale przejściowe lub ich związki (inne niż 16 08 02).  Będąc wieloletnim podwykonawcą transportu zużytych katalizatorów posiadamy wszelkie zezwolenia na transport o kodzie 16 08 01 oraz 16 08 03, oznaczenie B1130 zgodnie z Konwencją Bazylejską.

Procedury dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów
Procedury dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów

Czym jest owa Konwencja Bazylejska i w jakim celu została spisana? 
Konwencja Bazylejska została podpisana w 1989 roku, a obowiązuje od 5 maja 1992 roku. Została ona stworzona w celu dokładnego zdefiniowana procedur dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów, ich rodzajów oraz standardów, które muszą zostać spełnione przez przewoźników oraz klientów.

Według Artykułu 2 odpady tosubstancje lub przedmioty, które są usuwane lub których usuwanie zamierza się przeprowadzić albo których usuwanie jest wymagane z mocy przepisów prawa krajowego”, a transgraniczne przemieszczanie, tojakiekolwiek przemieszczanie odpadów niebezpiecznych lub innych odpadów z obszarów znajdujących się pod jurysdykcją krajową jednego państwa do obszarów lub przez obszary znajdujące się pod jurysdykcją innego państwa”.

Według Konwencji Bazylejskiej, do odpadów niebezpiecznych zalicza się:

 • substancje wybuchowe;
 • ciecze palne;
 • palne ciała stałe;
 • substancje lub odpady podatne na samozapłon;
 • substancje lub odpady, które w zetknięciu z wodą wydzielają gazy palne;
 • substancje, które w wyniku utleniania mogą powodować zapłon innych materiałów;
 • nadtlenki organiczne;
 • substancje silnie trujące;
 • substancje zakaźne;
 • substancje korodujące;
 • odpady wydzielające duże ilości gazów trujących;
 • substancje toksyczne i ekotoksyczne.

Obecnie Konwencja Bazylejska obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej,  a w sumie w 190 krajach. Głównym celem powstania Konwencji była ochrona środowiska przed szkodliwym wpływem odpadów niebezpiecznych.