https://globalinwestycje.pl/wp-content/uploads/2021/12/1blog.jpg
Delegowanie kierowców. Ustawa

19 sierpnia 2023 r. weszła w życie ustawa z 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym

Znajdziemy w niej wytyczne dla pracodawców zatrudniających kierowców na terytorium RP z innych krajów, jak i polskich pracodawców. Dotyczą one głównie reguł wynagradzania i rozliczania wspomnianej grupy zawodowej.

Pracodawcy powinni stosować zasadę stanowiącą, iż w przypadku kierowców wykonujących zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych, których miesięczny przychód będzie wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, w skład przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, nie powinna wchodzić kwota stanowiąca równowartość 60 euro za każdy dzień pobytu poza granicami Polski. Przy czym tak ustalona podstawa składkowa nie może być niższa od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok kalendarzowy.

W przypadku kierowców „międzynarodowych” uzyskujących miesięczny przychód wyższy niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, oskładkowaniu nie powinny podlegać należności stanowiące zwrot równowartości poniesionych przez kierowcę kosztów:

 • noclegu,
 • podróży do miejsca rozpoczęcia międzynarodowego przewozu drogowego środkami transportu innymi niż pojazd będący w dyspozycji pracodawcy lub podmiotu, na rzecz którego kierowca wykonuje międzynarodowy przewóz drogowy,
 • niezbędnych udokumentowanych wydatków określonych lub uznanych przez pracodawcę
 • korzystania z urządzeń sanitarnych

*Jeżeli okres pobytu kierowcy wykonującego międzynarodowe przewozy drogowe za granicą będzie krótszy niż 12 godzin, kwoty / należności, o których mowa wyżej, powinny ulegać zmniejszeniu:

 • do 1/3 w przypadku pobytu do 8 godzin,
 • do 1/2 w przypadku pobytu ponad 8 do 12 godzin;

 

Wynagrodzenie za pracę kierowcy wykonującego międzynarodowe przewozy drogowe, uznanego za pracownika delegowanego może być płatne w dwóch ratach, w stałym i ustalonym z góry terminie:

 • pierwsza rata, z dołu, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego:
  • w przypadku kierowców, których miesięczny przychód będzie niższy niż przeciętne wynagrodzenie – w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • w przypadku kierowców, których miesięczny przychód będzie wyższy niż przeciętne wynagrodzenie – w wysokości przeciętnego wynagrodzenia,
 • druga rata, z dołu, niezwłocznie po ustaleniu pełnej wysokości wynagrodzenia, nie później jednak niż do 21. dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

Wyłączenia dotyczą kierowców wykonujących przewozy drogowe:

  • rzeczy, gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdów łącznie z przyczepą lub naczepą nie przekracza 3,5 tony,
  • rzeczy w międzynarodowym transporcie drogowym lub kabotażowym, gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdów łącznie z przyczepą lub naczepą nie przekracza 2,5 tony,
  • osób, pojazdami skonstruowanymi lub trwale przystosowanymi i przeznaczonymi do przewozu nie więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą,

Ustawa przewiduje również rozwiązania zwalniające z podatku.