https://globalinwestycje.pl/wp-content/uploads/2021/12/1blog.jpg
Wypadek samochodem w leasingu a odszkodowanie

Kolizje są niestety częścią rzeczywistości firm transportowych. Znajomość przepisów w tym zakresie oraz procedur jest dość powszechna. Chcemy jednak dziś przyjrzeć się kruczkom związanym z sytuacjom uszkodzenia samochodu będącego przedmiotem leasingu.

Gdy jesteśmy leasingobiorcą i podczas wypadku samochód uległ uszkodzeniu schemat postępowania w przypadku likwidacji szkody nie różni się zbytnio od standardowej procedury, wymaga jednak dodatkowych formalności. 

Po pierwsze szkodę na samochodzie w leasingu musisz zgłosić do zakładu ubezpieczeń i firmy leasingowej!

Skontaktuj się jak najszybciej z ubezpieczycielem i zgłoś zdarzenie drogowe. Zwykle umowa leasingowa – zawiera wytyczne co do czasu jaki masz na zgłoszenie. Twój leasingodawca może również wymagać od Ciebie, abyś wcześniej wezwał policję lub inne służby na miejsce, to też jest zawarte w umowie leasingowej.

Pamiętać należy że w całej procedurze to leasingodawca jest właścicielem pojazdu i decyduje o sposobie likwidacji szkody.

 

Druk do zgłoszenia szkody będzie kolejnym krokiem w procedurze, a najczęstszymi pytaniami które zawarte są w formularzu zgłoszenia szkody są:

 • nazwa i adres towarzystwa ubezpieczeń likwidującego szkodę
 • numer, pod jakim zarejestrowano szkodę
 • dane korzystającego ( leasingobiorcy ), dane kontaktowe oraz numer umowy leasingu
 • dane pojazdu ( marka, model, numer rejestracyjny ), data i miejsce wypadku.
 • opisanie okoliczności powstania szkody
 • informacje na temat szkody ( OC czy AC ), częściowa czy całkowita
 • szacunkowe koszty naprawy pojazdu.
 • protokół szkody,
 • kosztorys sporządzony przez zakład ubezpieczeń
 • numer polisy AC ( w przypadku szkody AC )

Kolejnym, bodaj najważniejszym punktem w procedurze jest wybór odbiorcy odszkodowania:

 • korzystający,
 • warsztat

To najemca pojazdu decyduje, czy naprawa pojazdu nastąpi w formie bezgotówkowej ( warsztat ) czy wypłata nastąpi na konto leasingobiorcy ( korzystający ) i to on będzie odpowiedzialny za przywrócenie pojazdu do stanu sprzed kolizji.

Co istotne leasingodawca może też zażądać wypłaty odszkodowania na własne konto!

Pamiętaj, że decydując się na naprawę przedmiotu leasingu we własnym zakresie, podmiot finansujący będzie wymagał potwierdzenia naprawy pojazdu.

Standardowo możliwość wyboru sposobu wypłaty odszkodowania jest określona w umowie leasingowej. W zapisach umowy firmy zobowiązują leasingobiorcę do naprawy bezgotówkowej tylko w autoryzowanych serwisach ASO.

Wypłata odszkodowania następuje na konto warsztatu (zgody na wypłatę na Twoje konto musi udzielić firma leasingowa). Może się także zdarzyć odmowa ze strony leasingodawcy np. z powodu zadłużenia umowy czy opóźnień w spłacie rat; wówczas leasingodawca może zażądać wypłaty odszkodowania na własne konto!

W procesie rozliczania szkody warto ubiegać się o pełnomocnictwo leasingodawcy, aby brać w nim czynny udział, ponieważ to finalnie leasingobiorca ponosi wszelkie koszty, jeżeli odszkodowanie nie pokryje strat powstałych w wyniku wypadku.

Sprawa nieco komplikuje się, jeśli mamy do czynienia ze szkodą całkowitą. Sposób w jaki zostanie rozliczona umowa leasingu w przypadku szkody całkowitej zapisany jest zawsze w umowie z leasingodawcą.
Orzeczenie szkody całkowitej skutkuje wygaśnięciem umowy leasingu.  W praktyce rozliczenie szkody całkowitej w leasingu rzadko wychodzi na “zero”.
Z zasady jeżeli kwota przyznanego odszkodowania jest większa niż suma rat pozostałych do zapłaty, wówczas nadwyżka ta zostaje wypłacona leasingobiorcy.
W przeciwnym wypadku, leasingobiorca zobligowany jest do dopłaty różnicy.

Wówczas może leasingobiorce może uratować dodatkowe ubezpieczanie, tzw. GAP, chroni ono od pokrycia różnicy z własnej kieszeni.

Warto wiedzieć również że leasingobiorca ma prawo do pojazdu zastępczego , na tych samych zasadach co każdy poszkodowany w wyniku kolizji drogowej, ponieważ, koszty wynajmu auta zastępczego powodują uszczerbek w majątku leasingobiorcy. Podobnie jest z kosztami holowania uszkodzonego pojazdu.

W przypadku gdy gdy ubezpieczyciel zaniżył wysokość odszkodowania, co jest niestety zjawiskiem nagminnym, aby móc uzyskać pełną należną kwotę na naprawę szkody, leasingobiorca  musi skierować sprawę na drogę sądową. Może to zrobić po podpisaniu z leasingodawcą umowy cesji wierzytelności wynikającej z uszkodzenia pojazdu.