https://globalinwestycje.pl/wp-content/uploads/2021/12/1blog.jpg
Pakiet Mobilności w transporcie

Przepisy unijnego rozporządzenia tzw. Pakietu Mobilności wprowadziły obowiązek posiadania licencji wspólnotowej przez firmy busiarskie.
Mimo, że obowiązek ten wszedł w życie 21.02.2022. to jednak przepisy wprowadziły konieczność przestrzegania tych zasad dopiero od 21.05.2022. dając tym samym czas na sprawne dokonanie wszelkich formalności.
Wprowadzane zmiany dotyczą przede wszystkim firm, które wykonują przewóz busami do 3,5 tony w relacji międzynarodowej.
Zgodnie z art. 3 ustawy o transporcie drogowym, podmioty wykonujące usługi przewozów krajowych nie maja obowiązku posiadania dodatkowych zezwoleń.

Warto w tym miejscu dodać, że ubieganie się o licencję wspólnotową nie ogranicza się jedynie do złożenia epizodycznego dokumentu, a szeregu, które nadają charakter bardzo sformalizowanej procedury.

O czym należy pamiętać ?
Przede wszystkim najistotniejszym dokumentem, który jest niezbędny do pełnienia roli przewoźnika międzynarodowego powyżej 3,5 t jest posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. O jego wydanie można się starać jednoczenie wraz z wnioskiem o wydanie licencji wspólnotowej, jednak w tym przypadku będzie konieczne uiszczenie dodatkowej opłaty w wysokości 1000 zł.

Wnioski o wydanie licencji wspólnotowej powinny być kierowane do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD). Sprawy te można załatwić składając wniosek w postaci:

  • pisemnej podczas wizyty w urzędzie,
  • pisemnej poprzez nadanie w placówce pocztowej,
  • elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 670).

 

Pakiet Mobilności. Licencja wspólnotowa dla firm busiarskich.
Pakiet Mobilności. Licencja wspólnotowa dla firm busiarskich.

Ponadto składając wniosek o uzyskanie licencji należy złożyć informacje o posiadaniu odpowiedniej bazy eksploatacyjnej, która pozwoli na spełnienie chociaż jednego z warunków umożliwiających: postój pojazdu, załadunku i rozładunku lub czynności naprawczych i konserwacyjnych busa.

Kolejnym załącznikiem zezwalającym na otrzymanie licencji jest posiadanie odpowiedniego zaplecza finansowego firmy, które powinno wynosić 1800 euro na pierwszy pojazd oraz 900 euro na każdy kolejny. Wymogi te należy potwierdzić wykazując się jedną z wybranych form w postaci:
* rocznego sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
* gwarancji bankowej
* ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej oraz ogólne warunki ubezpieczenia,
* wyjaśnienia dotyczące oceny zdolności kredytowej związanej z możliwością uzyskania kredytu.

Warunkiem koniecznym do wykonywania zawodu jest również spełnienie wymogu dobrej reputacji w tym oświadczenia o niekaralności za wyszczególnione przestępstwa z kodeksu karnego, kodeksu spółek handlowych, ustawy prawa upadłościowego, ustawy prawa restrukturyzacyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz rozporządzenia (WE) 1071/2009.

Ponadto do wniosku należy o przyznanie licencji wspólnotowej należy również dołączyć oświadczenie osoby pełniącej funkcje osoby zarządzającej transportem w postaci Certyfikatu Kompetencji Zawodowej, złożenia wykazu pojazdów ciężarowych (WPCM), oświadczenia kierowców oraz dowodów potwierdzających uiszczenie opłat.

To ostatnie chwile na odpowiednie przygotowanie reorganizacyjne firm busiarskich.

Mamy nadzieję, że przejdziecie przez te procedury sprawnie i bez zbędnego stresu.