https://globalinwestycje.pl/wp-content/uploads/2021/12/1blog.jpg

REGULAMIN KONKURSU „Najlepsze zdjęcie minionego kwartału”

1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu,

nadzoru nad jego prawidłowym przeprowadzeniem oraz procesu reklamacyjnego

(dalej: „Regulamin”).

2.Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Najlepsze zdjęcie minionego kwartału” (dalej:

„Konkurs”).

3.Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród jest Dariusz Seremak prowadzący

działalność gospodarczą pod firmą „GLOBAL INWESTYCJE Dariusz Seremak” z

siedzibą w Trzebini przy ul. Tuwima 21, 32-540 Trzebinia, NIP: 6751163303 (zwany

dalej „Organizatorem”).

4.Konkurs przeprowadzany jest profilu firmy na portalu Facebook pod adresem

https://www.facebook.com/globalinwestycje (dalej: „Strona konkursowa”).

5.Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6.Czas trwania konkursu obejmuje okres od dnia 02.07.2024. od godziny 9:00 do dnia

16.07.2024 do godziny 12:00.

7.Organizator Konkursu zobowiązuje się ufundować nagrody określone szczegółowo w

Regulaminie.

8.Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią

promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu

ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 888).

9.Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu

cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.)

10.Celem Konkursu jest nagradzanie osób, które najlepiej wykonały określone w ramach

Konkursu Zadanie Konkursowe, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym

Regulaminie.

11.Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu

powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu,

zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

12.Z chwilą przystąpienia do Konkursu uczestnik akceptuje w całości treść niniejszego

Regulaminu.

2

DEFINICJE

1.Uczestnik – Uczestnik Konkursu, który spełnia warunki określone w §3 ust. 1.

Regulaminu

2.Komisja konkursowa – powołana przez Organizatora Komisja, zgodnie z §4

Regulaminu, czuwająca nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizująca wszelkie

powierzone jej przez Organizatora zadania, opisane treścią Regulaminu, w związku z

organizacją Konkursu, w tym w szczególności wyłaniająca Zwycięzców Konkursów na

zasadach wskazanych Regulaminem.

3.Czas trwania Konkursu – okres od dnia 02.07.2024. od godziny 9:00 do dnia

16.07.2024 do godziny 20:00.

4.Zadanie konkursowe – zadanie określone dla Uczestników w trakcie trwania Konkursu,

szczegółowo opisane w §5 ust. 2 Regulaminu.

5.Zwycięzca – Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda w ramach Konkursu.

6.Nagrody – nagrody przyznawane Zwycięzcom Konkursu, zgodnie z §6 Regulaminu.

3

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna,

będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r.

poz. 1740 z późn. zm.). Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie

osobiście.

Uczestnik podczas trwania Konkursu spełnia ponadto następujące warunki:

a)posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

b)zaakceptował postanowienia niniejszego Regulaminu;

c)posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

d)wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

  1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin

tych osób. Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się̨:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, konkubentów a także osoby

pozostające z ww. osobami w stosunku przysposobienia i konkubinatu.

3.W przypadkach wykrycia działań́ niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na

wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, lub korzystanie z dodatkowego

oprogramowania w celu manipulowania udziałem w Konkursie wynikiem Konkursu,

Uczestnik może zostać́ wykluczony z Konkursu.

4

KOMISJA KONKURSOWA

1.Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności

w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia

podmiotów biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator

powoła Komisję konkursową (dalej: „Komisja konkursowa”).

2.W skład Komisji wejdą osoby wskazane przez Organizatora.

3.Komisja dokona wyboru Zwycięzców kierując się kryterium najbardziej kreatywnej i

oryginalnej oceny wybranego zdjęcia po uprzedniej weryfikacji czy Zgłoszenie

konkursowe spełnia wymagania, o których mowa w Regulaminie, w szczególności

określonych w §5 Regulaminu.

5

ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1.W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić

łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:

a)posiadać własny profil na portalu Facebook,

b)spełniać kryteria określone w § 3 ust. 1 powyżej.

2.Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje poprzez:

a)polubienie posta na profilu Organizatora,

b)polubienie profilu Organizatora na portalu Facebook

c)wykonanie zadania konkursowego: wykażą się najbardziej kreatywną i oryginalną oceną

pod zdjęciem swojego ulubionego zdjęcia

3.Spośród Uczestników, którzy zgłoszą swoje uczestnictwo w Konkursie, Komisja

konkursowa wyłoni Zwycięzców w terminie do dnia 16.07.2024. do godz. 20:00

4.Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia

przez Komisję Konkursową, że jego Zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów

Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń

związanych ze Zgłoszeniem konkursowym. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika

obejmuje również prawo do pozbawiania go Nagród. W takim przypadku Uczestnik

ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

5.Uczestnicy mogą zadawać ewentualne pytania dotyczące Konkursu oraz jego przebiegu

wysyłając e-mail pod adres: marketing@globalinwestycjespk.pl

6

NAGRODY

1.Nagrodami w Konkursie są:

a.koszulka T-shirt (1szt.).

b.kubek termiczny (1 szt.).

c.chusta (1szt.)

  1. notesik mały (1 szt.)

e.notes (1szt.)

f.długopis (1 szt.)

h.czapeczka (1 szt.)

  1. worko-plecak ( 1 szt.)
  2. torba termiczna ( 1szt.)
  3. frisbee ( 1 szt.)
  4. piłka plażowa ( 1 szt.)

Łączna wartość nagród wynosi 250 złotych.

2.Uczestnik może zostać nagrodzony tylko raz.

3.Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę̨ ani na

nagrodę̨

innego rodzaju. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zastrzegania szczególnych

cech nagród, takich, jak np. kolor, wielkość, kształt czy rodzaj nagrody. Wszystkie

treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących niniejszego

Konkursu mają charakter poglądowy.

4.Zwycięzca Konkursu nie może zrzec się części Nagrody, zrzeczenie się części Nagrody

oznacza zrzeczenie się całości Nagrody.

5.Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku gdy:

a.odmówi przyjęcia Nagrody,

b.kontakt z Uczestnikiem (Zwycięzcą) nie będzie możliwy,

c.Nagroda nie będzie mogła być doręczona z przyczyn niezależnych od

Organizatora,

d.zostanie udowodnione, że Uczestnik naruszył którekolwiek z postanowień

Regulaminu;

6.W przypadkach, o których mowa w ustępie powyżej, Organizator jest uprawniony do

wydania Nagrody kolejnej uprawnionej osobie, która spełniła wymogi Regulaminu.

7.O wygranej Zwycięzcy zostaną powiadomieni za pośrednictwem portalu Facebook do

dnia 30.07.2024. do godz. 12:00. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu

niemożności powiadomienia Zwycięzcy o wygranej w wypadku podania przez

Uczestnika błędnych danych kontaktowych lub z innych powodów, takich jak trwałe

problemy techniczne związane z wybraną formą komunikacji.

8.Zwycięzcy Konkursu odbierają Nagrody w siedzibie Organizatora, w terminie

ustalonym z pracownikiem Organizatora lub za pośrednictwem doręczenia przez

kuriera na koszt Organizatora.

7

DANE OSOBOWE

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Dariusz Seremak prowadzący

działalność gospodarczą pod nazwą „GLOBAL INWESTYCJE Dariusz Seremak” z

siedzibą w Trzebini przy ul. Tuwima 21, 32-540 Trzebinia, NIP: 6751163303.

2.We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

prosimy o kontakt pod adresem email: aleksandraf@globalinwestycje.pl lub pisemnie

na adres wskazany w pkt. 1 powyżej, z dopiskiem „dane osobowe”.

9.W związku z uczestnictwem w Konkursie możemy przetwarzać następujące Państwa

dane osobowe: imię i nazwisko, adres email/adres IP, dodatkowo w przypadku

przesłania Zadania Konkursowego zawierającego wizerunek Uczestnika lub osób

trzecich: wizerunek Uczestnika lub takich osób trzecich utrwalony w Zadaniu

Konkursowym.

3.Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a)uczestnictwa w Konkursie marketingowym;

b)wyłonienia oraz ogłoszenia Zwycięzcy Konkursu;

c)obsługi wydania Nagród oraz zgłaszanych reklamacji;

d)utrwalania i rozpowszechniania Zadania Konkursowego zgodnie z

postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4.Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazywane podmiotom

świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z realizacją Konkursu, m.in.

podmiotom świadczącym usługi księgowe, dostawcom systemów informatycznych i

usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne),

podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe

Uczestników Konkursu mogą być także przekazywane uprawnionym organom w

zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.

5.Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez nas poza obszar Unii Europejskiej.

Wobec organizowania konkursu na portalu Facebook transfer danych poza Europejski

Obszar Gospodarczy będzie się odbywał zgodnie z Polityką Prywatności i

Regulaminem Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

6.Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie aktualny cel ich

przetwarzania, tj. będzie to czas trwania Konkursu oraz związanych z nim działań

marketingowych. W przypadku roszczeń, Państwa dane osobowe będą przetwarzane

do momentu przedawnienia tych roszczeń, wynikającego z kodeksu cywilnego. Po

upływie tych terminów Państwa dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

7.Przysługuje Państwu, jako Uczestnikowi Konkursu, prawo dostępu do treści Państwa

danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich

przenoszenia do innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich

przetwarzania. W przypadku potrzeby skorzystania z tych uprawnień prosimy o

kontakt

wskazany w ust. 2 powyżej. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo

wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych

osobowych.

8.Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do

uczestnictwa w Konkursie. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez wykonanie Zadania

Konkursowego.

9.W przypadku Zadania Konkursowego zawierającego wizerunek, Państwa dane

osobowe oraz dane osobowe osób utrwalonych w Zadaniu Konkursowym mogą być

wykorzystywane i przetwarzane w celach marketingowych podczas trwania Konkursu

oraz po jego zakończeniu, w szczególności upublicznione na platformach mediów

społecznościowych, w celach ściśle związanych z przeprowadzeniem Konkursu.

Wysyłając Zadanie Konkursowe, Uczestnik Konkursu potwierdza, że przekazał

osobom

trzecim, których wizerunek jest utrwalony w Zadaniu Konkursowym informacje o

przetwarzaniu ich danych oraz że wyraziły one zgodę na wykorzystanie wizerunku w

Zadaniu Konkursowym.

10.Dalsze przetwarzanie danych osobowych Zwycięzców Konkursu w celach

marketingowych może wiązać się z koniecznością podpisania przez nich dodatkowych,

odpowiednich dokumentów.

11.Administrator oświadcza, że poważnie traktuje swoje zobowiązanie do zgodnego z

prawem przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu (w tym wizerunku).

Administrator w stosunkach z Uczestnikami będzie działać zgodnie z przyjętymi

standardami w zakresie ochrony danych, ze szczególnym uwzględnieniem praw i

interesów Uczestników.

12.Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

13.W każdym momencie możecie Państwo dokonać wycofania złożonej wcześniej zgody

poprzez przesłanie stosownego oświadczenie na adres email: marketing@globalinwestycjespk.pl

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano

na jej podstawie przed jej wycofaniem.

8

PRAWA AUTORSKIE

1.Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu wyłącznie treści, do których Uczestnik posiada

majątkowe prawa autorskie. Organizator upoważniony jest do weryfikacji w każdym

czasie treści, z uwzględnieniem kryterium posiadania przez Uczestnika majątkowych

praw autorskich. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator jest

uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym

etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do

pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji

zgodnie z Regulaminem.

2.Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw

majątkowych lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Zadaniem

konkursowym. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty,

jakie poniósł w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek

eksploatacji wadliwej – w związku z naruszeniem, o którym mowa w zdaniu

poprzednim – treści.

3.Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia

przez Komisję Konkursową, że jego Zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów

Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń

związanych ze zgłoszeniem. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje

również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo

złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

4.Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora lub na jego zlecenie

wszelkich zmian, przeróbek i innych modyfikacji Zadania Konkursowego, zgodnie z

potrzebami Organizatora.

5.Zadanie Konkursowe przesłane przez Uczestników mogą zostać umieszczone w

Internecie lub wykorzystane w katalogach Organizatora lub innych jednostek

współpracujących z Organizatorem bez podawania nazwiska autora, na co Uczestnicy

konkursu wyrażają zgodę.

6.Wykonanie Zadania konkursowego zgodnie z zasadami Regulaminu równoznaczne jest

z udzieleniem Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do

udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanej pracy bez ograniczeń czasowych i

terytorialnych, w celach związanych z organizacją Konkursu oraz celach

marketingowych i promocyjnych poprzez:

a)utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich

znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową,

cyfrową i optyczną,

b)zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i

optycznymi,

c)publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych),

d)wielokrotne publiczne wystawienie,

e)eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy

telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik

cyfrowych lub analogowych,

f)publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w

miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

g)wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do reklamy produktów

Organizatora, publikacji w prasie branżowej,

h)wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania

tak powstałych utworów w sposób wskazany w pkt. od a) do g),

i)bez względu na ilość nadań, emisji, czy wytworzonych egzemplarzy,

oraz zobowiązaniem się do niewykonywania autorskich praw osobistych do

Zadania Konkursowego względem Organizatora, w szczególności wyrażeniem zgody na

wykorzystywanie Zadania konkursowego bez podawania imienia, nazwiska lub

pseudonimu twórcy.

7.Z chwilą wydania Nagrody Organizator nabywa własność egzemplarza nagrodzonych

prac oraz majątkowe prawa autorskie do tych prac bez ograniczeń czasowych oraz

terytorialnych na polach eksploatacji wskazanych w ust. 6 powyżej. Z chwilą określoną

w zdaniu poprzedzającym Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na

wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań pracy konkursowej,

dokonanych przez Organizatora lub na jego zlecenie, a także przenosi na Organizatora

prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.

8.Jeżeli Zadanie konkursowe zawiera wizerunek osób trzecich, Uczestnik oświadcza, iż

posiada zgodę do wykorzystania wizerunku tych osób, w zakresie opisanym w

Regulaminie.

9.Z chwilą zaakceptowania Regulaminu oraz przystąpienia do Konkursu, Uczestnik

udziela, Organizatorowi zgody na wielokrotne wykorzystywanie swojego wizerunku w

ramach swojego udziału w Konkursie oraz wszystkich związanych z nim czynności.

10.Niniejsza zgoda obejmuje utrwalanie wizerunku Uczestnika na wszelkiego rodzaju

materiałach i nośnikach, zwielokrotnianie go wszystkimi dostępnymi technikami,

wprowadzania do pamięci komputerów i do sieci Internet, publikowanie we wszystkich

możliwych środkach przekazu oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób i w

jakiejkolwiek formie zgodnie z uzasadnionymi potrzebami Organizatora oraz jednostek

z nim powiązanych i współpracujących w tym, między innymi, w zakresie działalności

promocyjnej, reklamowej i marketingowej.

11.Zgoda niniejsza nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

12.Niniejszym Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym

również o wynagrodzenie z tytułu wykorzystywania jego wizerunku zgodnie z

oświadczeniem powyżej.

9

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy winni

zgłaszać w czasie trwania Konkursu oraz nie później niż̇ 30 dni roboczych od

zakończenia Konkursu.

2.Reklamacja powinna zawierać́ imię̨, nazwisko, adres do korespondencji i adres e-mail

Uczestnika podany przy rejestracji oraz dokładny opis, uzasadnienie reklamacji oraz

żądanie określonego zachowania się Organizatora. Reklamacja powinna być́ przesłana

na adres e-mail: marketing@globalinwestycjespk.pl

3.Reklamacje rozpatrywane będą̨ w ciągu 10 dni roboczych.

4.Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Komisji Konkursowej drogą emailową.

5.Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do

niezależnego dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie

https://globalinwestycje.pl/.

2.W przypadku wystąpienia siły wyższej Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do

przedłużenia czasu obowiązywania Konkursu lub do jego odwołania.

3.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

4.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ przepisy prawa

powszechnie obowiązującego, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego.

5.O dotrzymaniu terminu nadesłania wiadomości, informacji, korespondencji lub innej

przesyłki przewidzianej Regulaminem decydować́ będzie data nadania, chyba że

inaczej zastrzeżono w treści niniejszego Regulaminu.

6.Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.07.2024.